在线工具

《弟子规》全文带拼音

最后更新:2019-11-25 19:40 阅读:208人

弟子规全文带拼音

  总 叙

  dì zǐ guī shèng rén xùn

  弟子规 , 圣人训 。

  shǒu xiào tì cì jǐn xìn

  首孝悌 , 次谨信 。

  fà nài zhòng ér qīn rén

  泛爱众 , 而亲仁 。

  yǒu yú lì zé xué wén

  有余力 , 则学文 。

  rù zé xiào

  入则孝

  fù mǔ hū yìng wù huǎn

  父母呼 , 应勿缓 。

  fù mǔ mìng xíng wù lǎn

  父母命 , 行勿懒 。

  fù mǔ jiào xū jìng tīng

  父母教 , 须敬听 。

  fù mǔ zé xū shùn chéng

  父母责 , 须顺承 。

  dōng zé wēn xià zé qìng

  冬则温 , 夏则凊 。

  chén zé xǐng hūn zé dìng

  晨则省 , 昏则定 。

  chū bì gào fǎn bì miàn

  出必告 , 反必面 。

  jū yǒu cháng yè wú biàn

  居有常 , 业无变 。

  shì suī xiǎo wù shàn wéi

  事虽小 , 勿擅为 。

  gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

  苟擅为 , 子道亏 。

  wù suī xiǎo wù sī cáng

  物虽小 , 勿私藏 。

  gǒu sī cáng qīn xīn shāng

  苟私藏 , 亲心伤 。

  qīn suǒ hào lì wèi jù

  亲所好 , 力为具 。

  qīn suǒ wù jǐn wèi qù

  亲所恶 , 谨为去 。

  shēn yǒu shāng yí qīn yōu

  身有伤 , 贻亲忧 。

  dé yǒu shāng yí qīn xiū

  德有伤 , 贻亲羞 。

  qīn ài wǒ xiào hé nán

  亲爱我 , 孝何难 。

  qīn zēng wǒ xiào fāng xián

  亲憎我 , 孝方贤 。

  qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng

  亲有过 , 谏使更 。

  yí wú sè róu wú shēng

  怡吾色 , 柔吾声 。

  jiàn bú rù yuè fù jiàn

  谏不入 , 悦复谏 。

  háo qì suí tà wú yuàn

  号泣随 , 挞无怨 。

  qīn yǒu jí yào xiān cháng

  亲有疾 , 药先尝 。

  zhòu yè shì bù lí chuáng

  昼夜侍 , 不离床 。

  sāng sān nián cháng bēi yè

  丧三年 , 常悲咽 。

  jū chù biàn jiǔ ròu jué

  居处变 , 酒肉绝 。

  sāng jìn lǐ jì jìn chéng

  丧尽礼 , 祭尽诚 。

  shì sǐ zhě rú shì shēng

  事死者 , 如事生 。

  chū zé tì

  出则弟

  xiōng dào yǒu dì dào gōng

  兄道友 , 弟道恭 。

  xiōng dì mù xiào zài zhōng

  兄弟睦 , 孝在中 。

  cái wù qīng yuàn hé shēng

  财物轻 , 怨何生 。

  yán yǔ rěn fèn zì mǐn

  言语忍 , 忿自泯 。

  huò yǐn shí huò zuò zǒu

  或饮食 , 或坐走 。

  zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

  长者先 , 幼者后 。

  zhǎng hū rén jí dài jiào

  长呼人 , 即代叫 。

  rén bù zài jǐ jí dào

  人不在 , 已即到 。

  chēng zūn zhǎng wù hū míng

  称尊长 , 勿呼名 。

  duì zūn zhǎng wù xiàn néng

  对尊长 , 勿见能 。

  lù yù zhǎng jí qū yī

  路遇长 , 疾趋揖 。

  zhǎng wú yán tuì gōng lì

  长无言 , 退恭立 。

  qí xià mǎ chéng xià jū

  骑下马 , 乘下车 。

  guò yóu dài bǎi bù yú

  过犹待 , 百步余 。

  zhǎng zhě lì yòu wù zuò

  长者立 , 幼勿坐 。

  zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

  长者坐 , 命乃坐 。

  zūn zhǎng qián shēng yào dī

  尊长前 , 声要低 。

  dī bù wén què fēi yí

  低不闻 , 却非宜 。

  jìn bì qū tuì bì chí

  进必趋 , 退必迟 。

  wèn qǐ duì shì wù yí

  问起对 , 视勿移 。

  shì zhū fù rú shì fù

  事诸父 , 如事父 。

  shì zhū xiōng rú shì xiōng

  事诸兄 , 如事兄 。

  jǐn

  谨

  zhāo qǐ zǎo yè mián chí

  朝起早 , 夜眠迟 。

  lǎo yì zhì xī cǐ shí

  老易至 , 惜此时 。

  chén bì guàn jiān shù kǒu

  晨必盥 , 兼漱口 。

  biàn niào huí zhé jìng shǒu

  便尿回 , 辄净手 。

  guān bì zhèng niǔ bì jié

  冠必正 , 纽必结 。

  wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

  袜与履 , 俱紧切 。

  zhì guān fú yǒu dìng wèi

  置冠服 , 有定位 。

  wù luàn dùn zhì wū huì

  勿乱顿 , 致污秽 。

  yī guì jié bú guì huá

  衣贵洁 , 不贵华 。

  shàng xún fèn xià chèn jiā

  上循分 , 下称家 。

  duì yǐn shí wù jiǎn zé

  对饮食 , 勿拣择 。

  shí shì kě wù guò zé

  食适可 , 勿过则 。

  nián fāng shào wù yǐn jiǔ

  年方少 , 勿饮酒 。

  yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

  饮酒醉 , 最为丑 。

  bù cōng róng lì duān zhèng

  步从容 , 立端正 。

  yī shēn yuán bài gōng jìng

  揖深圆 , 拜恭敬 。

  wù jiàn yù wù bǒ yǐ

  勿践阈 , 勿跛倚 。

  wù jī jù wù yáo bì

  勿箕踞 , 勿摇髀 。

  huǎn jiē lián wù yǒu shēng

  缓揭帘 , 勿有声 。

  kuān zhuǎn wān wù chù léng

  宽转弯 , 勿触棱 。

  zhí xū qì rú zhí yíng

  执虚器 , 如执盈 。

  rù xū shì rú yǒu rén

  入虚室 , 如有人 。

  shì wù máng máng duō cuò

  事勿忙 , 忙多错 。

  wù wèi nán wù qīng lüè

  勿畏难 , 勿轻略 。

  dòu nào chǎng jué wù jìn

  斗闹场 , 绝勿近 。

  xié pì shì jué wù wèn

  邪僻事 , 绝勿问 。

  jiāng rù mén wèn shú cún

  将入门 , 问孰存 。

  jiāng shàng táng shēng bì yáng

  将上堂 , 声必扬 。

  rén wèn shuí duì yǐ míng

  人问谁 , 对以名 。

  wú yǔ wǒ bù fēn míng

  吾与我 , 不分明 。

  yòng rén wù xū míng qiú

  用人物 , 须明求 。

  tǎng bù wèn jí wéi tōu

  倘不问 , 即为偷 。

  jiè rén wù jí shí huán

  借 人物 , 及时还 。

  rén jiè wù yǒu wù qiān

  人借物 , 有 悭 。

  xìn

  信

  fán chū yán xìn wéi xiān

  凡出言 , 信为先 。

  zhà yǔ wàng xī kě yān

  诈与妄 , 奚可焉 。

  huà shuō duō bù rú shǎo

  话说多 , 不如少 。

  wéi qí shì wù nìng qiǎo

  惟其是 , 勿佞巧 。

  jiān qiǎo yǔ huì wū cí

  奸巧语 , 秽污词 。

  shì jǐng qì qiè jiè zhī

  市井气 , 切戒之 。

  jiàn wèi zhēn wù qīng yán

  见未真 , 勿轻言 。

  zhī wèi dì wù qīng chuán

  知未的 , 勿轻传 。

  shì fēi yí wù qīng nuò

  事非宜 , 勿轻诺 。

  gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

  苟轻诺 , 进退错 。

  fán dào zì zhòng qiě shū

  凡道字 , 重且舒 。

  wù jí jí wù mó hu

  勿急疾 , 勿模糊 。

  bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn

  彼说长 , 此说短 。

  bù guān jǐ mò xián guǎn

  不关己 , 莫闲管 。

  jiàn rén shàn jí sī qí

  见人善 , 即思齐 。

  zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

  纵去远 , 以渐跻 。

  jiàn rén è jí nèi xǐng

  见人恶 , 即内省 。

  yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

  有则改 , 无加警 。

  wéi dé xué wéi cái yì

  唯德学 , 唯才艺 。

  bù rú rén dāng zì lì

  不如人 , 当自砺 。

  ruò yī fú ruò yǐn shí

  若衣服 , 若饮食 。

  bù rú rén wù shēng qī

  不如人 , 勿生戚 。

  wén guò nù wén yù lè

  闻过怒 , 闻誉乐 。

  sǔn yǒu lái yì yǒu què

  损友来 , 益友却 。

  wén yù kǒng wén guò xīn

  闻誉恐 , 闻过欣 。

  zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

  直谅士 , 渐相亲 。

  wú xīn fēi míng wéi cuò

  无心非 , 名为错 。

  yǒu xīn fēi míng wéi è

  有心非 , 名为恶 。

  guò néng gǎi guī yú wú

  过能改 , 归于无 。

  tǎng yǎn shì zēng yì gū

  倘掩饰 , 增一辜 。

  fàn ài zhòng

  泛爱众

  fán shì rén jiē xū ài

  凡是人 , 皆须爱 。

  tiān tóng fù dì tóng zài

  天同覆 , 地同载 。

  xìng gāo zhě míng zì gāo

  行高者 , 名自高 。

  rén suǒ zhòng fēi mào gāo

  人所重 , 非貌高 。

  cái dà zhě wàng zì dà

  才大者 , 望自大 。

  rén suǒ fú fēi yán dà

  人所服 , 非言大 。

  yǐ yǒu néng wù zì sī

  己有能 , 勿自私 。

  rén yǒu néng wù qīng zǐ

  人有能 , 勿轻訾 。

  wù chǎn fù wù jiāo pín

  勿谄富 , 勿骄贫 。

  wù yàn gù wù xǐ xīn

  勿厌故 , 勿喜新 。

  rén bù xián wù shì jiǎo

  人不闲 , 勿事搅 。

  rén bù ān wù huà rǎo

  人不安 , 勿话扰 。

  rén yǒu duǎn qiè mò jiē

  人有短 , 切莫揭 。

  rén yǒu sī qiè mò shuō

  人有私 , 切莫说 。

  dào rén shàn jí shì shàn

  道人善 , 即是善 。

  rén zhī zhī yù sī miǎn

  人知之 , 愈思勉 。

  yáng rén è jì shì è

  扬人恶 , 即是恶 。

  jí zhī shèn huò qiě zuò

  疾之甚 , 祸且作 。

  shàn xiāng quàn dé jiē jiàn

  善相劝 , 德皆建 。

  guò bù guī dào liǎng kuī

  过不规 , 道两亏 。

  fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo

  凡取与 , 贵分晓 。

  yǔ yí duō qǔ yí shǎo

  与宜多 , 取宜少 。

  jiāng jiā rén xiān wèn jǐ

  将加人 , 先问己 。

  jǐ bú yù jí sù yǐ

  己不欲 , 即速已 。

  ēn yù bào yuàn yù wàng

  恩欲报 , 怨欲忘 。

  bào yuàn duǎn bào ēn cháng

  抱怨短 , 报恩长 。

  dài bì pú shēn guì duān

  待婢仆 , 身贵端 。

  suī guì duān cí ér kuān

  虽贵端 , 慈而宽 。

  shì fú rén xīn bù rán

  势服人 , 心不然 。

  lǐ fú rén fāng wú yán

  理服人 , 方无言 。

  qīn rén

  亲仁

  tóng shì rén lèi bù qí

  同是人 , 类不齐 。

  liú sú zhòng rén zhě xī

  流俗众 , 仁者希 。

  guǒ rén zhě rén duō wèi

  果仁者 , 人多畏 。

  yán bú huì sè bú mèi

  言不讳 , 色不媚 。

  néng qīn rén wú xiàn hǎo

  能亲仁 , 无限好 。

  dé rì jìn guò rì shǎo

  德日进 , 过日少 。

  bù qīn rén wú xiàn hài

  不亲仁 , 无限害 。

  xiǎo rén jìn bǎi shì huài

  小人进 , 百事坏 。

  yú lì xué wén

  余力学文

  bú lì xíng dàn xué wén

  不力行 , 但学文 。

  zhǎng fú huá chéng hé rén

  长浮华 , 成何人 。

  dàn lì xíng bù xué wén

  但力行 , 不学文 。

  rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

  任己见 , 昧理真 。

  dú shū fǎ yǒu sān dào

  读书法 , 有三到 。

  xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

  心眼口 , 信皆要 。

  fāng dú cǐ wù mù bǐ

  方读此 , 勿慕彼 。

  cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

  此未终 , 彼勿起 。


  kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng

  宽为限 , 紧用功 。

  gōng fū dào zhì sè tōng

  工夫到 , 滞塞通 。

  xīn yǒu yí suí zhá jì

  心有疑 , 随札记 。

  jiù rén wèn qiú què yì

  就人问 , 求确义 。

  fáng shì qīng qiáng bì jìng

  房室清 , 墙壁净 。

  jī àn jié bǐ yàn zhèng

  几案洁 , 笔砚正 。

  mò mó piān xīn bù duān

  墨磨偏 , 心不端 。

  zì bú jìng xīn xiān bìng

  字不敬 , 心先病 。

  liè diǎn jí yǒu dìng chù

  列典籍 , 有定处 。

  dú kàn bì huán yuán chù

  读看毕 , 还原处 。

  suī yǒu jí juàn shù qí

  虽有急 , 卷束齐 。

  yǒu quē huài jiù bǔ zhī

  有缺坏 , 就补之 。

  fēi shèng shū bǐng wù shì

  非圣书 , 屏勿视 。

  bì cōng míng huài xīn zhì

  敝聪明 , 坏心志 。

  wù zì bào wù zì qì

  勿自暴 , 勿自弃 。

  shèng yǔ xián kě xún zhì

  圣与贤 , 可驯致 。

弟子规,弟子规全文

本文由 在线工具 整理编辑,转载请注明出处,原文链接:

热门文章
日常生活: 天气预报 菜谱大全 身份证号码查询 手机号码查询 汇率换算 银行存款利率 北京时间 大学排名 汽车标志图片大全 快递查询 国家地区查询 升降旗时间 2020年放假安排时间表 常用电话号码 电费计算器 日期计算器 网速测试 姿势图解 区号查询 数字大写转换 今日油价 个税计算器 世界天气预报 莆田系医院 亲戚计算器 台湾邮编查询 银行卡号查询 邮编查询 (共31个) 占卜求签: 观音灵签 指纹算命 生男生女预测表 预测吉凶 称骨算命 黄大仙灵签 六十四卦金钱课 诸葛神算 妈祖灵签 关帝灵签 吕祖灵签 车公灵签 王公灵签 月老灵签 文王神卦 灵棋经 二十八星宿算命 佛祖灵签 月老灵签姻缘签 周公灵签 财神爷灵签 姓名缘分测试 (共22个) 民俗文化: 万年历 老黄历 周公解梦 歇后语大全 十二生肖 百家姓 谚语大全 二十四节气表 中国历史朝代表 生日密码 名人名言大全 古兰经 圣经在线阅读 三字经 地母经 佛教辞典 历史上的今天 (共17个) 交通出行: 中国地图 列车时刻表 车辆违章查询 世界时间查询 机场三字码查询 实时路况查询 地铁线路图 北京尾号限行 火车票代售点 交通标志大全 全国各地车牌号查询 (共11个) 学习应用: 计算器 新华字典 现代汉语词典 成语大全 古诗词大全 圆周率 繁体字转换 汉字转拼音 在线编码解码 摩尔斯电码 存储换算器 时间换算器 英文名 在线翻译 长度换算器 温度换算器 重量换算器 体积换算器 功率换算器 面积换算器 压力换算器 热量换算器 五笔字根表 区位码查询 汉字笔画查询 偏旁部首查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 中文电码查询 四角号码在线查询 在线组词 英文缩写大全 近义词大全 反义词大全 在线输入法 在线排版 (共36个) 休闲娱乐: 谜语大全 笑话大全 脑筋急转弯 竖排古文 火星文转换 人品计算器 QQ价值评估 外星体重 外星年龄 在线弹钢琴 在线拆字 绕口令大全 愚人节 号码吉凶 (共15个) 站长工具: IP地址查询 密码强度检测 时间戳转换 ASCII码对照表 HTML/JS互转 BASE64加密解密 MD5加密解密 进程查询 网站速度测试 域名证书生成器 二维码生成器 颜色代码表 HTML特殊符号 CSS在线解压缩 JS在线解压缩 在线调试HTML代码 密码生成器 (共19个) 身体健康: 安全期计算器 预产期计算器 BMI指数 食物营养成分 民间偏方大全 中药方剂大全 中草药大全 中药药方 酒方大全 粥的做法大全 中华本草 中医名词辞典 生星座宝宝 儿童身高体重标准表 血型遗传规律表 (共15个)